داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت هفتم

چکیده

0   1

قسمت هفتم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه


مصاحبه


 

قسمت هفتم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه

 

سایر قسمت های این مصاحبه :

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت اول

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت دوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت سوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت چهارم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت پنجم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت ششم

 

 

فایل های مرتبط با مصاحبه برای دانلود

این مصاحبه فایلی برای دانلود ندارد.

 

1398/12/01 19:09:31 تاریخ انتشار
1398/12/02 00:06:50 تاریخ ویرایش
3194 تعداد بازدیدثبت نظرنظرات