داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت دوم

چکیده

0   1

قسمت دوم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه


مصاحبه


 

قسمت دوم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه

 

سایر قسمت های این مصاحبه :

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت اول

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت سوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت چهارم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت پنجم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت ششم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت هفتم

 

 

فایل های مرتبط با مصاحبه برای دانلود

این مصاحبه فایلی برای دانلود ندارد.

 

1398/12/01 18:59:15 تاریخ انتشار
1398/12/02 00:05:20 تاریخ ویرایش
3074 تعداد بازدیدثبت نظرنظرات