داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت ششم

چکیده

0   1

قسمت ششم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه


مصاحبه


 

قسمت ششم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه

 

سایر قسمت های این مصاحبه :

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت اول

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت دوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت سوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت چهارم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت پنجم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت هفتم

 

 

 

فایل های مرتبط با مصاحبه برای دانلود

این مصاحبه فایلی برای دانلود ندارد.

 

1398/12/01 19:08:15 تاریخ انتشار
1398/12/02 00:06:29 تاریخ ویرایش
3101 تعداد بازدیدثبت نظرنظرات