داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت سوم

چکیده

0   1

قسمت سوم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه


مصاحبه


 

قسمت سوم داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار گروه داده کاوی دایکه

 

سایر قسمت های این مصاحبه :

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت اول

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت دوم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت چهارم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت پنجم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت ششم

داستان موفقیت محمد روزبه مدیر و بنیان گذار دایکه قسمت هفتم

 

 

 

فایل های مرتبط با مصاحبه برای دانلود

این مصاحبه فایلی برای دانلود ندارد.

 

1398/12/01 19:03:16 تاریخ انتشار
1398/12/02 00:05:37 تاریخ ویرایش
3112 تعداد بازدیدثبت نظرنظرات